Afsluiting van wegen enige serieuze optie tegen geluidoverlast motorvoertuigen!

In de afgelopen periode heeft minister Harbers (I&W) gereageerd op de petitie van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard (namens een groot aantal gemeenten) en de petitie van de NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen. (zie brief Minister)

We kunnen concluderen dat de minister:

 1. het probleem van geluidoverlast motorvoertuigen uitgebreid en serieus heeft geanalyseerd en onderzocht
 2. constateert dat de toepasselijke veiligheids- en milieunormen voor voertuigen op grond van de Europese regelgeving bij de Datum van de Eerste Toelating (= DET) van toepassing blijven en aanscherping van deze normen alleen geldt voor nieuwe voertuigen
 3. in Europese context op dit moment gewerkt wordt aan herziening van het pakket regels rondom technische controles langs de weg (incl. de APK-richtlijn en dat de verwachting is dat de uitzondering op de APK voor motorfietsen eind 2023 zal worden afgeschaft
 4. derhalve de huidige stand van de Europese regelgeving geen oplossingen kan bieden voor onnodige geluidoverlast door motorfietsen

Dat neemt niet weg, dat de minister in zijn brief aan de Vaste Commissie I&W van de Tweede Kamer opmerkt, dat

 1. er – gezien de aangeboden petities door gemeenten en de NEFOM – blijkbaar veel overlast is bij bewoners: Geluid dat motorfietsen produceren kan een serieuze bron van hinder en gevaarzetting zijn. Zo schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van belevingsonderzoek in dat ruim 10% van de Nederlandse bevolking ernstige hinder ervaart van wegverkeer en ongeveer 6% ernstige slaapverstoring.
 2. de huidige Nederlandse wetgeving de mogelijkheid kent om onnodig geluid door motorrijders aan te pakken via het reeds bestaande artikel 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
 3. reeds per 1 september 2020 een expliciet verbod geldt voor het gebruik van niet-goedgekeurde modificaties van motorvoertuigen, zoals sportuitlaten, een en ander in lijn met de huidige Europese regelgeving
 4. op dit moment voorts de mogelijkheid bestaat dat een motorfiets op last van de politie aan de RDW voor inspectie moet worden aangeboden, indien er gerede twijfel bestaat aan de in het kentekenregister vermelde gegevens (WOK)
 5. in het kader van de bescherming van de leefomgeving decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) op grond van de Wegenverkeerswet de mogelijkheid hebben om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen

Gezien de Europese en de Nederlandse regelgeving zijn de mogelijkheden voor aanpak van geluidoverlast door motorfietsen derhalve beperkt.

De minister geeft voorts als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid om geluidhinder te voorkomen of te beperken vooral ligt bij het rijgedrag van motorrijders.

Afsluiting van wegen door gemeenten serieuze optie

Als op bepaalde wegen te veel geluidoverlast blijft bestaan, kan de decentrale overheid derhalve overgaan tot afsluiting van wegen, bijv. in de weekends gedurende het motorseizoen, zoals dat gebeurd is in Lopik en op diverse andere locaties.

Dat betekent dat lokale bewonersgroepen over deze oplossing kunnen overleggen met hun gemeente.

Wij stellen jullie dan ook voor om een gesprek aan te vragen met de betreffende wethouder en/of raadsleden.

Vertel (nogmaals) van de geluidoverlast die jullie ervaren en informeer de gemeente over de huidige stand van zaken en vraag vervolgens om “Afsluiting van wegen waar te veel geluidoverlast is”.

Een andere optie is er op dit moment niet.

De NEFOM vindt het jammer dat de minister geen opties biedt om alleen de herriemakers te weren, nu is het alles of niets en zal ons verzoek aan de gemeente zijn “afsluiting voor alle motorfietsen”, 50% daarvan veroorzaakt geen overlast, de anderen wel!

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast

Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast

Voorzitter Kamercommissie krijgt ‘geïsoleerd’ motortje

Krimpenerwaard, 7 september 2022.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en wethouder Bekkering van de gemeente Bergen hebben gisteren elk een petitie tegen de overlast van motoren aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Infrastrauctuur & Waterstaat. De NEFOM deed dat namens zo’n 1,3 miljoen Nederlanders, verenigd in de ruim honderd protestgroepen die de NEFOM vertegenwoordigt. Een petitie met dezelfde strekking van de gemeente Bergen werd namens 70 gemeenten ingediend.

Beide petities bepleiten het stoppen van onnodige geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de enorme aantallen motoren die zich om louter recreatieve redenen door kleine dorpen en natuurgebieden persen. Dit groeiende probleem (inmiddels zijn er bijna 900.000 motoren in ons lans) vraagt om politieke aandacht en wettelijke maatregelen, nu telkens blijkt dat het welzijn van bewoners structureel wordt geschaad door motorrecreanten aan wie nauwelijks beperkingen worden opgelegd. Zo produceert de helft van alle motoren op dit moment legaal meer dan 80 of 90 en soms zelfs meer dan 100 dB (A), terwijl auto’s in ons land wettelijk niet meer dan 76 dBA aan geluid mogen produceren.

De NEFOM-petitie vraagt om strengere geluidsnormen, een APK-keuring voor motoren (die nu totaal ontbreekt), betere handhaving en vooral om de Omgevingswet alsnog aan te vullen met een “milieuzonering geluidsemissie”, zodat gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsgericht de extreme geluidsoverlast door motorfietsen aan te pakken.

‘Vooral dat laatste is uitermate belangrijk. Het omlaagbrengen van de geluidsnormen voor motoren is een eerste belangrijke stap. Vervolgens is handhaving daarvan nodig, onder andere door middel van een APK-keuring, waarvan we het totaal onbegrijpelijk vinden dat die voor motoren nog steeds niet is ingevoerd. Echter, de grote boosdoener is het grote aantal motoren die -ook al voldoen ze aan de huidige en toekomstige normen- met elkaar zorgen voor een enorme en constante geluidsdruk waar omwonenden gek van worden.’, aldus NEFOM-voorzitter Tony Hardenberg.

De petities van NEFOM en de gemeente Bergen kregen de belangstelling van vertegenwoordigers van Christenunie, PvdA, PvdD en BBB. Zij zegden toe met een standpunt te zullen komen. Stieneke van de Graaf nam de petities namens Commissievoorzitter Tjeerd de Groot in ontvangst en kreeg daarbij een ‘geïsoleerd’ motortje overhandigd.

Lees hier de beide petities

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Bergen stapt naar Den Haag met een petitie

De volgende zet in het bestrijden van motorherrie: Bergen stapt naar Den Haag met een petitie

Een volgende zet in het bestrijden van herrie. Wethouder Erik Bekkering stapt dinsdag naar Den Haag met een petitie over motorenoverlast. De gemeente gaat die – samen met de gemeenten Bloemendaal en Krimpenerwaard – aanbieden aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Lees HIER het hele artikel

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Duitsland: Federal Association against Motorcycle Noise opgericht

Onnodig luid: Weerstandsvormen tegen uitgeputte geluidsnormen voor motorfietsen

(gastartikel van Bärbel Lehmann, Federale Vereniging tegen Motorlawaai)

Motorlawaai is een probleem van de binnensteden en de lokale recreatiegebieden. Al 20 jaar bestormen bewonersinitiatieven tegen een aantal immense overlast op de hotspots van dit geluidsfenomeen – zonder grote politieke of juridische veranderingen in de beginsituatie. Het is duidelijk dat motorfietsen 77 dB(A) luid op het kentekenpapier staan – maar 120 dB komt vaak langs de kant van de weg aan. En de laatste jaren zijn motorfietsen op papier alleen maar stiller geworden – niet op de weg.

De Duitse eisen komen sterk overeen met die in Nederland:

 1. de invoering van een verplichte bovengrenswaarde voor het geluidsniveau van 80 dB(A) voor motorfietsen in alle bedrijfstoestanden.
 2. de afschaffing van grandfathering voor reeds geregistreerde motorfietsen indien zij qua geluid zijn gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde type of zijn uitgerust met technologie die de grenswaarden van de goedkeuring omzeilt, zoals uitlaatkleppen.
 3. een algemeen verbod op de technische versterking van motorgeluid en geluidsontwerp, waardoor geluid bijzonder karakteristiek en dus vervelend wordt.
 4. de goedkeuring van eenvoudige controlemogelijkheden voor de autoriteiten door middel van mobiele en stationaire meetmethoden op de route met als doel technische manipulaties van het voertuig en vervelende rijstijl te volgen.
 5. een afschrikwekkende verhoging van boetes voor vermijdbare geluidsoverlast veroorzaakt door de rijstijl – d.w.z. onnodig gehuil van de motor, onnodig toeren van versnellingen maar ook onnodig heen en weer rijden buiten en in de stad.
 6. het verhelpen van de anonimisering van motorrijders door helm en klein achterkenteken door verantwoordelijkheid te nemen voor niet-toewijsbare overtredingen.
 7. de mogelijkheid om stille zones met verkeersbeperkingen in te stellen bij geluidshotspots, bijvoorbeeld tijdelijke afsluitingen voor bijzonder luidruchtige voertuigen (analoog aan het Tiroolse model).
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

In de Nieuwe Europese geluidsnormen voor motorfietsen is meer dan 100 dB(A) toegestaan!

In November 2021 zijn de nieuwe geluidsnormen voor motorfietsen in Europa aangenomen door de Unice (de United Nations Economic Commission for Europe). Deze normen gelden voor alle nieuwe motorfietsen in Europa.

Een Luxemburgse analist heeft de nieuwe ASEP-RD normen voor motorfietsen beoordeeld. Samengevat is zijn analyse:Geluidslimieten zijn toegestaan boven de 100 dB voor bepaalde testomstandigheden. Daarmee zijn ze zo hoog dat deze verordening eigenlijk leeg lijkt. Dit is de zoveelste schijnvertoning, waarmee beleidsmakers kunnen zeggen dat er iets is gedaan, terwijl er in werkelijkheid niets is gedaan.

De vraag is wie in de Europese ministeries van transport en bij de EU-commissie dit Asep-RD-voorstel hebben geanalyseerd en ondertekend. Ofwel hun analyse was heel anders dan die van de Luxemburgse analist, ofwel ze ondertekenen alles maar wat de industrie voorstelt. En vervolgens vertellen ze hun hiërarchie dat “alles in orde is”, die ons op hun beurt ook weer vertellen dat “alles in orde is”.

Het is duidelijk dat de Europese geluidsnormen worden bepaald door de producenten van motorfietsen, die vooral een stoer geluid willen laten horen. De rechten van de burger zijn hier niet van belang!!

Lees hier het volledige onderzoek. En voor wie nog twijfelt: hier is een video die de geluidoverlast voor bewoners laat horen.

Pretherrie      Auto-en motor-fabrikanten bepalen hun eigen geluidsnormen en zorgen ervoor dat de mazen in deze regels het mogelijk maken om hun bedrijfsmodel met overmatig en onnodig lawaai te kunnen uitvoeren. Het is naïef en cynisch om te denken dat de UNECE-regels de mazen in de typegoedkeuringstest gaat dichten.

Milieuzones voor geluid      Voor de NEFOM is dit alles reden om landelijke en lokale maatregelen te eisen in de vorm van milieuzones voor geluid die gemeentes en provincies kunnen inzetten. Daarbij worden in de aangewezen gebieden alleen ‘stille’ motorvoertuigen toegelaten, dus motorvoertuigen die geen geluidsoverlast veroorzaken.

Dit is te vergelijken met de milieuzones voor vuile dieselauto’s. Als het geluidsvolume te hoog is word je niet toegelaten.

Deze vorm van handhaving is eenvoudig met camera’s uit te voeren. De camera flitst de kentekenplaat en vervolgens wordt in het RDW-register gekeken of het een “stil voertuig” betreft of niet.

Is het géén stil voertuig, dan volgt vanzelf een boete via het CJIB, het Centraal Justitieel Incasso bureau.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

De zorgplicht van de overheid en het Nationaal Klimaatakkoord

Deze week heeft de NEFOM de volgende brieven gestuurd aan de voorzitter van de 2e kamer en ministers

Aan de minister voor Klimaat en Energie ofwel Rob Jetten

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat ofwel Mark Harbers

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevr. Vera Bergkamp.

Deze video laat zien hoe de geluidoverlast van bewoners er uit zien

Fake nieuws? Ga op bezoek bij een van de meer dan 90 bewonersgroepen in Nederland

Deze brieven hebben als thema: de zorgplicht van de overheid en het nationaal Klimaatakkoord.

Uitgangspunt daarbij vormen onze eerdere brieven aan diverse ministers, te weten, Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Justitie en Veiligheid(J&V), Binnenlandse Zaken (Biza) en Medische Zorg en Sport, die wij in mei 2021 verzonden hebben. Op deze brieven heeft I&W op 8 juli 2021 schriftelijk gereageerd, mede namens de drie andere ministers.

In deze brieven pleit de NEFOM voor de mogelijkheid van milieuzonering geluidsemissie, zodat elke gemeente daarbij een deel van de gemeente of bepaalde wegen als milieuzone kan aanwijzen. Daarbij pleiten wij voorts voor vastlegging van het predicaat stil voertuig in het RDW-register, zodat handhaving op eenvoudige wijze te realiseren is met ANPR-camera’s.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Legaal met meer dan 103 dB(A) door onze steden en dorpen rijden??!!

In de Telegraaf verscheen onlangs een artikel over de geluidoverlast dag. https://www.telegraaf.nl/e/996272330/

Interessant hiervan is het standpunt van de Nationale Politie over de geluidoverlast door motorvoertuigen.

Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie zegt hierover het volgende:

 • „Het is een groeiend probleem en het is belangrijk dat er een eenduidige aanpak komt om de geluidsoverlast in het verkeer in te perken.
 • Nu gebeurt het vaak dat gemeenten hun eigen plan trekken en op ’gevoel’ een gebied, straat of dijk afsluiten voor ronkende motoren en rondscheurende auto’s”,
 • „De wet- en regelgeving laat ruimte voor een eigen interpretatie en optreden van lokale en provinciale overheden.
 • Daarbij worden wegen soms gedeeltelijke en/of periodieke afgesloten om maar van het probleem af te zijn. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.”

Dik komt volledig overeen met onze visie, mooi dus.

De NEFOM constateerd echter dat het “dweilen met de kraan open” is. Veel motoren mogen legaal nog steeds erg veel geluid maken, enkele voorbeelden:

 • Vanaf 85 dB(A) is er een gehoorbescherming verplicht door de ARBO
 • Sommige motorfietsen mogen wettelijk meer dan 103 dB(A) geluid produceren, en daarmee door onze steden en dorpen rijden!!
 • 70% van de motorfietsen maakt meer geluid dan 85dB(A).
 • Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op 50% van het max aantal toeren. Wat gebeurt er als men het gas helemaal open trekt?? In de praktijk is het geluid veel hoger!
 • Meer dan 70% van de motorfietsen heeft een stationair geluidsniveau boven 85dB(A).
 • Meer dan 1.8% van de motorfietsen heeft een stationair geluidsniveau boven 100dB(A)
 • Ongeveer 7.4% van de auto’s heeft een stationair geluidsniveau boven 85dB(A)

Dus 70% van de motorfietsen zijn luider dan 85 dB(A) – tegenover 7% van de personenauto’s.

En dat is dan allemaal nog gebaseerd op 50% van het maximale toerental.

Wat gebeurt er als men het gas helemaal opentrekt??

De GGD Amsterdam onderkent de volgende gezondheidseffecten wegverkeer als gevolg van geluidsoverlast van motorvoertuigen

 • Jaarlijks sterven honderden inwoners van Nederland eraan
 • Ernstige slaapverstoringen treden op bij 600.000 inwoners van Nederland
 • Ernstige hinder wordt ondervonden door 1,3 miljoen inwoners van Nederland

Zonder maatregelen zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem

met de grootste impact op de volksgezondheid zijn.”

Die cijfers laten zien waarom zoveel bewoners zich in enorm storen aan de geluidoverlast van motorfietsen.

Onze conclusie is dat de geldende geluidsnormen voor motorfietsen veel te hoog zijn.

Waarom moeten motorvoertuigen zoveel lawaai maken terwijl we weten dat dat lawaai ziekmakend is?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwjaarswens 2022

Dit is de open brief die wij gestuurd hebben aan alle beslissers (minister, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, kamerlid, raadslid of ambtenaar), met het verzoek om maatregelen te nemen die bijdragen aan een leefbaar milieu zonder onnodig lawaai.

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2022 en hopen in stilte dat u zich ook komend jaar zult willen inzetten voor de vermindering van geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Geluidshinder is eenvoudig gezegd het ervaren van onaanvaardbaar en onaangenaam geluid in de leefomgeving. Auto’s, motorfietsen, boten, waterscooters, vliegtuigen en andere transportsystemen dragen sterk bij aan overmatige geluidsproductie.

Opgedrongen lawaai heeft een grote impact op mens en dier en beïnvloedt hun gedragsmatige en fysiologische gezondheid. Wonen in een lawaaierige buurt leidt bij mensen vaak tot stress, rusteloosheid, slaapstoornissen en gehoorverlies.
Langdurige blootstelling aan overmatig lawaai verergert hypertensie en cardiovasculaire symptomen. 

Alleen al in Nederland sterven, volgens de GGD Amsterdam, per jaar honderden mensen aan geluidsoverlast van motorvoertuigen.

Zonder maatregelen zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid zijn.


Het is nu tijd om in actie te komen.

Graag spreek ik de hoop en verwachting uit dat u in uw hoedanigheid van minister, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, kamerlid, raadslid of ambtenaar de maatregelen zult weten te nemen die bijdragen aan een leefbaar milieu zonder onnodig lawaai.

Namens miljoenen Nederlanders die dagelijks ernstige hinder ondervinden van geluidsoverlast door motorvoertuigen dank ik u daarvoor op voorhand.

Met vriendelijke groet

Tony Hardenberg,

Voorzitter NEFOM

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

NEFOM Standpunt: Stille voertuigen in stille gebieden

Stille voertuigen in stille gebieden

NEFOM Standpunt: december 2021

Tijdens de Digitale conferentie ‘geluidoverlast Motorvoertuigen’ op 24 november jl heeft wethouder Bekkering het voorstel “stille voertuigen in stille gebieden” gedaan voor een handelingsperspectief om de geluidoverlast terug te dringen.

„We zien de invoering van een certificaat ’stil voertuig’ als een serieuze oplossing”, zegt wethouder Erik Bekkering van Bergen (NH) na een online conferentie over het bestrijden van geluidsoverlast door motoren. Daarin spraken bestuurders uit het hele land en partijen als de GGD, TNO en de Motorrijders Actie Groep (MAG) met elkaar over mogelijke oplossingen. Dit certificaat ’stil voertuig’ gaat gepaard met de invoering van ’stille gebieden’, waarin alleen voertuigen welkom zijn die niet boven het maximaal aantal decibels uitkomen. Vergelijkbaar zijn de milieuzones in grote steden, waar oude dieselvoertuigen verboden zijn.

De NEFOM omarmt dit voorstel en denkt dat het een oplossing kan zijn voor de huidige problematiek. Door alleen ‘stille voertuigen’ toe te laten in door de Gemeente of provincie aangewezen “stille gebieden” worden de echte overlastgevers geweerd en kunnen bewoners én bestuurders van motorvoertuigen genieten van de omgeving.

De gemeente zou dus zelf de stille gebieden kunnen bepalen, denk aan stiltegebieden, een idyllisch weggetje, een rivierdijk, een dorpskern, een stadskern, een natuurgebied of bijvoorbeeld het kustgebied.

Het voertuig krijgt na een eenvoudige keuring een digitale aantekening in de kentekenregistratie als het voldoet aan de eisen voor een ‘stil voertuig’.  Wat ons betreft bepaalt het TNO of RIVM wat een maatschappelijk acceptabel geluidsniveau is, waarbij de volksgezondheid geen gevaar loopt.

TNO maakt nu al gebruik van de Lwot (Wide Open Throttle) norm, gemeten op 7,5 meter vanaf het voertuig, waarbij de piekgeluiden de max bepalen en niet de gemiddelde waarden. Dit lijkt een prima norm, eenvoudig te meten en lastig om mee te sjoemelen.

Wij denken dat een dergelijk certificaat bruikbaar is voor alle voertuigen, dus naast auto’s en motorfietsen zou het ook bruikbaar kunnen zijn voor (speed)boten, waterscooters, quads en zelfs vliegtuigen.

De handhaving lijkt ook relatief eenvoudig, vergelijkbaar met het verbod van ‘vuile diesels’ in steden. Dit gebeurt op basis van de nummerplaat en behoeft geen inzet van politie. Controle kan worden uitgevoerd met de reeds bestaande ANPR-palen. Indien wenselijk kan in een ‘stil gebied’ een boa op basis van de nummerplaat controleren of dit voertuig daadwerkelijk toegang heeft  (vergelijkbaar met parkeervergunningen). Als een voertuig zich illegaal in een ‘stil gebied’ bevindt kan dit met een administratieve sanctie beboet worden.

Als het “stil voertuig” voorstel wordt geïmplementeerd, is dit een eerste stap de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Bewoners in natuur en rustgebieden kunnen dan weer opgelucht ademhalen. Voor bewoners langs provinciale en rijkswegen biedt het echter geen oplossing. Denk hierbij aan inwoners van Amersfoort en Ridderkerk die omgeven worden door drukke wegen met veel overlast van motorvoertuigen.

Met vriendelijke groet

Tony Hardenberg, Voorzitter NEFOM

Geplaatst in Uncategorized | 5 reacties

Certificaat “Stil Voertuig”

Dit certificaat ’stil voertuig’ gaat gepaard met de invoering van ’stille gebieden’, waarin alleen voertuigen welkom zijn die niet boven het maximaal aantal decibels uitkomen. Vergelijkbaar zijn de milieuzones in grote steden, waar oude dieselvoertuigen verboden zijn.

De gemeente Bergen neemt landelijk het voortouw in de strijd tegen de geluidsoverlast. Inwoners klagen daar over de herrie die sommige motoren maken, omdat het gas wordt opengetrokken of omdat er kleppen in de uitlaat zitten. Afgelopen zomer stuurde Bergen een brief naar het ministerie om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Al snel sloten meer dan zestig andere gemeenten zich aan, en daar komen er steeds meer bij.

„Dat er een breed maatschappelijk draagvlak is was geen verrassing tijdens de bijeenkomst, maar dit had ik niet bedacht toen ik twee jaar geleden de petitie van een inwoonster van Egmond aan den Hoef in ontvangst nam. Dat was voor mij de start van dit project. De ’cry for help’ van gemeenten aan het ministerie is duidelijk: geef ons handhavingsperspectief. Het kan zo niet langer, alles wat we nu hebben zet geen zoden aan de dijk.”

Bekkering is geschrokken van de impact die geluidsoverlast heeft op de gezondheid van inwoners. De GGD vertelde tijdens de bijeenkomst dat 1,3 miljoen Nederlanders ernstig hinder ondervinden van geluidsoverlast en 600.000 personen slaapproblemen. Dat kan – vooral wanneer er sprake is van structurele overlast – tot bijvoorbeeld hartproblemen leiden. „Niets doen is geen optie. Dat de oplossing niet makkelijk is, bleek vandaag wel. Het afsluiten van wegen is een paardenmiddel, elektrische motoren gaat nog jaren duren en meer handhaving door de politie kan niet. Een geluidscontrole kost een half uur per motor.”

Hugo Pinksterboer van de MAG, die zijn vraagtekens bij de cijfers zet, stelt ook dat de handhaving een probleem is. „Dat moet vereenvoudigd worden. Hoe eerder, hoe beter. En dan in combinatie met een grote bewustwordingscampagne.” De motorrijdersorganisatie is hier ook al begonnen onder de naam ’Te luid is uit’. Daarmee hoopt de MAG op meer bewustwording bij de kleine groep rijders die in hun ogen de echte overlast veroorzaakt.

Wethouder Bekkering: „Wij zien maar één echte oplossing en dat is het certificaat in combinatie met ’stille gebieden’ en milieuzones.” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet hiervoor met de wetgeving aan de slag. „Daarna kunnen de gemeenten plekken aanwijzen als stil gebied en samen met de provincie milieuzones invoeren. En dan de techniek inzetten voor controle, bijvoorbeeld automatische cameracontrole.” Volgens de MAG gaat dat niet werken. „Een uitlaat verwisselen is een minutenkwestie.”

De volgende stap voor Bergen is een gesprek met het ministerie. „Het liefst met de minister zelf. Als daar bereidheid is om dit uit te werken, hebben we een oplossingsrichting.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen