Vragen en antwoorden

Belangrijke vragen over de NEFOM doelstellingen

1. Wat heeft de NEFOM tot nu toe gedaan om de dialoog met de motorrijders aan te gaan?

Er zijn in het verleden regelmatig gesprekken gevoerd met partijen als de MAG, de KNMV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.  Dit helaas zonder dat dit geleid heeft tot een zelfreinigend vermogen. Het is er mede de oorzaak van dat de irritatie ten aanzien van de geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders zo sterk aan het toenemen is de laatste jaren.

2. En waarom dan nu deze actie(s)?

Het inzicht bij lokale bewonersgroepen is gegroeid dat het uitsluitend vragen aan gemeenten om de overlast te beperken geen of weinig resultaat geeft. Handhaving is lastig vanwege de wirwar aan geluidsnormen die verschillen per type en merk, de idioot hoge geluidnormen voor bestaande en nieuwe motorfietsen en het gebrek aan wettelijke mogelijkheden van lokale overheden om de overlast te beperken. Om de overlast daadwerkelijk aan te pakken is een meer fundamentele aanpak op landelijk niveau noodzakelijk, zowel voor actiegroepen als overheden. Samen moeten wij oplossingen vinden voor dit uit de hand gelopen probleem.

3. U noemt ‘langs democratische weg’. Kunt u aangeven wat u daarmee bedoelt?

Wij zijn geen voorstander van spontane acties die zich richten tegen bepaalde groepen weggebruikers. De enige juiste aanpak is naar onze mening het nemen van maatregelen door de verantwoordelijke instanties de overlast aan te pakken. Daar is het wel voor nodig dat de geluidsnormen aangepast worden aan wat maatschappelijk aanvaardbaar is en dat lokale overheden de middelen en mogelijkheden krijgen om hindernis tegen te gaan.

4. En wat heeft de NEFOM tot nu toe al langs democratische weg gedaan?

De NEFOM is 3 Juli 2020 opgericht en richt zich op de technische ondersteuning van lokale actiegroepen gericht op geluidoverlast. In samenspraak en dialoog wil de NEFOM met overheden en andere betrokken partijen het juridische – en bestuurlijke kader hervormen voor een effectieve aanpak van de geluidoverlast motorvoertuigen.

 5. Hetgeen u stelt max 70 dB(A) is toch technisch helemaal niet haalbaar?

Er zijn inmiddels voldoende motorfietsen op de markt die bewezen hebben dat ook deze categorie weggebruiker schoner en stiller kan zijn of nagenoeg geruisloos in het geval van elektrische motorfietsen. Het dieselschandaal heeft ons geleerd dat wij ons niet al te veel moeten aantrekken van verhalen van motorfabrikanten en hun lobbyisten bij overheden en motorbladen dat het allemaal zo moeilijk en lastig is. Het probleem is dat de motorsector zelf onvoldoende inziet dat veel lawaai en hoge uitstoot matschappelijk op steeds meer weerstand stuit.

6. Richt U zich alleen tegen motorfietsen?

Nee zeker niet. Er is vanuit de NEFOM ook aandacht voor de geluidsoverlast veroorzaakt door personenauto’s met aanpassingen aan het uitlaatsysteem, pleziervaartuigen en waterscooters die onnodig lawaai veroorzaken en andere bronnen van geluidoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen. Wel is het zo dat de meeste aandacht uitgaat naar motorfietsen zijnde de groep weggebruikers die de meeste geluidsoverlast veroorzaakt. Dit vanwege de absurd hoge geluidnormen in vergelijking met personenauto’s en vrachtverkeer, het rijgedrag, fabrikanten die gebruik maken van de mazen in de wet om het geluidsvolume zeker bij optrekken te verhogen en (illegale) aanpassingen aan het uitlaatsysteem.

7: Bent u tegen alle motorfietsen?

Nee, Nee zeker niet. Het gaat niet om persoonlijke voorkeuren. Het enige waar wij ons als NEFOM en bewonersgroepen tegen verzetten is de ontoelaatbare geluidsoverlast die door een deel van de motorrijders wordt veroorzaakt. Daar willen wij via de overheid (dus langs democratische weg) paal en perk aan laten stellen door verlaging van de geluidsnormen en betere handhaving en controle.8Q2:

8. Waarom maakt u zelf zo’n kabaal en wilt u alle motorrijders treffen: het gaat toch maar om een klein deel van de motorrijders die zich misdragen?

inderdaad wordt de geluidsoverlast zeker niet door alle motorrijders veroorzaakt. Een belangrijk deel houdt zich aan de huidige geluidsnormering. Degenen die dat niet doen veroorzaken, met name op zon- en feestdagen echter zoveel decibels dat dat tot in de verre omtrek tot extreme geluidsoverlast leidt. Daar moet tegen worden opgetreden, maar door het woud aan verschillende normeringen voor motoren blijkt handhaving in de praktijk ondoenlijk voor OM en politie.

9: U gaat voor een maximum van 70 dB(A), vergelijkbaar met die voor auto’s, maar u weet toch dat dat voor de meeste motoren onhaalbaar is?

Ook met een maximum van 70 dB(A) kunnen de meeste motorrijders nog prima uit de voeten mits zij zorgen voor een goede staat van de motor. Voor de oudere en zware motoren gaat de norm van 70 dB(A) mogelijk een probleem opleveren maar daar zouden andere oplossingen voor gevonden moeten worden zoals een opkoopregeling, instelling van milieuzones zoals nu al gebruikelijk is voor bepaalde dieselauto’s in binnensteden en inrijverboden voor stads – en dorpscentra, kwetsbare landschapsgebieden en stilte gebieden.

Bij vaststelling van geluidsnormen moet er rekening mee gehouden worden dat elke 3 decibel meer een verdubbeling van het geluid betekent. Sportuitlaten en andere kunstmatige ingrepen versterken dat negatieve effect nog eens verder.

10: U hebt het ook over handhaving. Bent u er op uit dat de politie meer bekeuringen aan motorrijders gaat uitschrijven?

Dat is zeker niet ons doel. Wij gunnen iedereen zijn of haar plezier. Maar in een vol land als Nederland moeten we de geluidsoverlast beperken. Zeker ook in stads – en dorpscentra, oude binnensteden, bij kwetsbare landschapsgebieden en in of bij stiltegebieden. Bovendien: waarom zou zo’n strenge geluidsnorm wel voor auto’s moeten gelden en niet voor motorrijders? Overigens is het we zo dat als er geen handhaving bestaat middels boetes of andere sancties er van handhaving geen sprake is.

11.Hoe wilt u dat geluidsniveau dan gaan controleren?

Een mogelijkheid is een jaarlijkse APK met geluidtest.  Dit samen met een verbod op het aanbrengen van sportuitlaten en andere aanpassingen die het geluidsvolume verhogen. Hoe dan ook: bij een eenduidige, heldere geluidsnorm wordt het veel eenvoudiger om te handhaven. Niet met als doel om mensen boetes op te dringen. Wel met als doel om de herrie te beteugelen.

12. Waarom laat u de motorrijders niet gewoon met rust? Zij doen toch niemand kwaad als zij hun hobby uitoefenen?

Het is zeker niet onze inzet om de vele goedwillende motorrijders te benadelen. Wel is er het feit dat 1 miljoen inwoners van Nederland overlast ondervinden van overmatig geluid. Geluidsoverlast leidt elk jaar tot honderden hartinfarcten, geeft stress en slaapstoornissen en kan leiden tot ernstige chronische ziekte. Daarnaast zijn er volgens de overheid 3.3 miljoen woningen die niet aan de geluidsnormen voldoen. Naast verkeersdruk en het vlieg – en scheepsverkeer is een belangrijke bron van geluidsoverlast de piekbelasting veroorzaakt door motorvoertuigen. Zeker als het gaat om die categorie motorrijders die zelf met een helm en oordopjes in geen last ondervinden van de herrie die ze maken maar wel veel overlast veroorzaken voor de omgeving. Het is dit soort gedrag dat met name veel ergernis en irritatie oproept.  

Met de stijging van het aantal verkochte motorfietsen, de aantallen motorfietsen die al op de weg zijn, voorkeur om te gaan toeren mede in landschappelijk waardevolle gebieden, neemt de overlast snel toe.  Het verschil in beleving in geluidsoverlast tussen het Pasweekend en het weekend daaraan voorafgaand heeft voor veel mensen de ogen geopend voor de overlast die veroorzaakt wordt door deze weggebruikers. In ons volle land, met de stikstof – en fijnstof problematiek en het aantal stiltegebieden dat steeds meer onder druk staat, is het naar onze mening de hoogste tijd dat de overheid de rechten van de bewoners beschermt tegen geluidsoverlast en zeker als die onnodig en bewust veroorzaakt wordt.

 13: Dus Nederland moet weer het braafste jongetje van de klas worden?

Nee, dat is niet het geval. Ook in landen als Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn of worden maatregelen genomen om geluidsoverlast door motoren te voorkomen. In Duitsland is een wet aangenomen zelfs in het parlement die de regering vraagt om te zorgen dat de EU-wetgeving op dit gebied aangepast wordt.

 14. Bent u bereid tot een gesprek met de motorrijders-sector?

Wij staan natuurlijk altijd open voor een gesprek. Al is het maar om nog eens te beklemtonen dat wij niets tegen motorfietsen als zodanig hebben, maar wel tegen de ontoelaatbare overlast die een deel van de motorrijders veroorzaakt. Aan dat laatste zal, linksom of rechtsom, een einde moeten komen. Overigens zijn er zoals eerder aangegeven in het verleden al regelmatig gesprekken gevoerd met partijen als de MAG, de KNMV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. Zonder overigens dat dit geleid heeft tot een zelfreinigend vermogen. Het is er mede de oorzaak van dat de irritatie ten aanzien van de geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders aan het groeien is.

15: Bent u niet bang voor tegen-acties?

Wij gaan uit van wederzijds respect. Van openheid en eerlijkheid, ook in de uitwisseling van argumenten. En uiteindelijk willen wij langs democratische weg tot een aanpassing van de wet –en regelgeving op landelijk, provinciaal en lokaal niveau komen.

16: Bent u niet bang voor polarisatie?

Nee, juist niet. Door nu vanuit bewonersgroepen in heel Nederland dit heldere signaal te geven willen wij juist voorkomen dat de goedwillende motorrijders uiteindelijk onder de kwaadwillende gaan lijden. Nogmaals: er is en blijft wat ons betreft ruimte voor motoren, maar wel binnen bepaalde heldere geluids-en milieunormen. Zulke heldere en eenduidige regelgeving is dus in het belang van alle inwoners van Nederland.