Wie zijn wij

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) is een federatie van actiegroepen die overlast van motorvoertuigen ervaren. We zijn de geluidoverlast van motoren, auto’s en andere voertuigen zat en willen samen zorgen om het geluid terug te dringen

Verhouding tot lokale groepen en initiatieven:

Het landelijke initiatief is een aanvulling op en een versterking van lokale actie en wordt daardoor gedragen. De federatie richt zich op die politieke – en bestuurlijke aspecten die op landelijk niveau aan de orde gesteld kunnen en moeten worden. Kern van de beweging blijven de verschillende actiegroepen, ieder met hun eigen initiatief en eigen prioriteiten op gemeentelijk niveau.

Omgevingslawaai motorvoertuigen: Als federatie willen wij ons richten op het tegengaan van de geluidsoverlast door motorvoertuigen. Het betekent geen inperking tot motorfietsen alleen. Wel is het zo dat door de achterblijvende ontwikkeling ten opzichte van personenauto’s en vrachtverkeer het accent bij het bestrijden van de geluidsoverlast automatisch gericht is op motorfietsen. Daarnaast vinden wij dat er ook zeker aandacht moet zijn voor de geluidsoverlast door ander gemotoriseerd verkeer.

Voor motorfietsen behorend tot de zogenaamde L-categorie voertuigen is vanaf 2020 EURO 5 van toepassing. Dit geldt alleen voor nieuwe modellen voertuigen en betreft uitsluitend de verlaging van de emissiewaarden. Vanaf 2021 is EURO 5 van toepassing op alle nieuwe voertuigen. Pas voor 2024 is er met de voorgenomen invoering van de EURO 5a norm het streven om het maximaal toegestane uitlaatgeluid van nieuwe motorfietsen te reguleren. Daar staat tegenover dat voor personenauto’s en vrachtverkeer wij een progressieve ontwikkeling zien met inmiddels EURO 6 voor nieuwe voertuigen. Met een gemiddelde levensduur van een motorfiets van 20 jaar tegenover een personenauto van 10 jaar, duurt het zeker nog 10 tot 15 jaar voordat er een hoorbaar effect is van de verlaging van de geluidsnorm voor L-categorie voertuigen. Het is ook tegen deze achtergrond dat er in Duitsland een wet aangenomen is die er op aandringt om op Europees niveau de geluidsnormen voor motorfietsen urgent aan te passen. Ook in andere landen zoals Oostenrijk, Zwiterland en Groot-Britannie wordt om maatregelen gevraagd. Wij zijn van mening dat Nederland het Duitse initiatief om de EU geluidsnormen moet ondersteunen.

Wij gebruiken de term omgevingslawaai omdat dit gebruikt wordt in de Omgevingswet. Deze stelt strikte geluidsnormen voor de woon – en leefomgeving. De verwachting is dat de term omgevingslawaai een vergelijkbare rol gaat spelen in het publieke debat als momenteel het geval is voor de stikstofproblematiek en de CO2 belasting.

Deze keuze houdt ook beperkingen in. Het betekent dat wij ons alleen richten op geluidsoverlast. Met verkeerstechnische maatregelen en andere ingrepen die de overlast van gemotoriseerd verkeer moeten inperken houden wij ons alleen bezig als het leidt tot de gewenste vermindering van de geluidsoverlast.

Geluidsnorm 70 dB(A): Als federatie willen wij ons sterk maken voor het invoeren van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Voor motorfietsen betekent dat dat de uitzonderingspositie in geluidsnormen opgeheven wordt en de progressieve ontwikkeling in vermindering van de geluidsoverlast gelijk opgaat met die voor het andere wegverkeer. Het houdt tevens in dat de opgelopen achterstand bij motorfietsen met terugwerkende kracht opgeheven moet worden en maatregelen nodig zijn om overlast door verouderde motorvoertuigen tegen te gaan.