2e kamer vragen over geluidoverlast door motorrijders

Vragen van de leden Postma en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders.

 1. Kent u het bericht ‘Eens gaat het hier gruwelijk mis’ (1) en‘Motorrijder wordt paria van de weg: verzet groeit’ (2), beide uit het Algemeen Dagblad van respectievelijk 22 en 26 juni 2020?
 2. Bent u bekend met de motie inzake overlast van motoren van (onder andere) het CDA in de raad van de gemeente Krimpenerwaard? (3)
 3. Herkent u het beeld dat burgers zowel in de stad (bijvoorbeeld rond de boulevard van Scheveningen) als in de regio (bijvoorbeeld op dijkwegen langs rivieren en in polders) forse overlast ervaren van motoren die te veel geluid produceren? Kunt u aangeven wat in de afgelopen jaren zowel qua preventie als handhaving aan dit probleem gedaan is?
 4. Worden er landelijk, regionaal of lokaal cijfers over klachten bijgehouden? Kunt u aangeven wat de toename van het aantal actiegroepen is in de afgelopen jaren? Is er vanuit de overheid overleg met dit soort actiegroepen?

Klik HIER om de alle vragen te lezen

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

11 reacties op 2e kamer vragen over geluidoverlast door motorrijders

 1. Jan Eekman schreef:

  het is in de wet geregeld dat motoren zoveel geluid mogen maken, om dat te veranderen kan dat niet anders dan nieuwe wetgeving in Den Haag.
  Als de politie motoren aanhoudt en de geluidstest doet dan dat gaat volgens de voorschriften, hoeveel de motor stationair maakt en ook dan mogen motoren meer geluid maken dan auto’s en elk merk motor, mag nog weer apart meer geluid maken.
  en ook stationair geluid heeft niets te maken met het geluid bij het” lostrekken”, en maar lekker met hoog toerental en vooral niet doorschakelen

 2. Arnoud Bello schreef:

  Weer een opstapeling van misvattingen over hoe de vork nu echt in de steel steekt.
  Decibel metingen worden niet bij stationair toerental gedaan, maar wel statisch uitgevoerd, waarvoor per motorfiets een door de fabrikant opgegeven en door de rdw gecontroleerde referentie waarde in dB tot stand komt, die overeenkomt met een dynamisch geluid van maximaal 80dB. Deze waarde kan bijvoorbeeld zijn 92dB bij 4750 rpm. Statisch.

  Lees uitgebreid en correcte onderbouwing hieronder a.u.b.

  Geluid
  Over geluid en geluidsdruk bestaan tal van misvattingen – en die worden vaak in ons nadeel uitgelegd. In het onderstaande artikel, Geluidsmetingen sancties, wordt tot in detail uitgelegd hoe motorgeluid gemeten wordt en wat er gebeurt als je te veel geluid produceert. Vooraf een korte inleiding:

  Rijdende meting
  Nieuwe motoren worden alleen goedgekeurd voor gebruik op de weg als ze bij een rijdend uitgevoerde test niet meer dan 80 dB produceren. Dat is een Europese regel. Maakt een motor meer geluid, dan komt hij de weg niet op.

  Statische meting
  Die rijdende of dynamische meting is knap lastig uit te voeren en dus ongeschikt voor geluidscontroles onderweg. Daarom wordt er bij goedgekeurde motoren ook een statische meting uitgevoerd. Daarbij wordt het uitlaatgeluid vlak bij de uitlaten gemeten, bij een per merk en type vastgesteld toerental. De bij die meting vastgestelde waarde komt in het kentekenregister te staan en wordt ook vermeld op het typeplaatje van je motor. Dit aantal dB’s moet je zien als een controlegetal. Produceert je motor bij een controle meer dB’s, dan zal hij bij de rijdend uitgevoerde ook luider klinken dan de toegestane 80 dB. Het resultaat? Een bekeuring of een verbod om verder te rijden.

  Statisch luider dan dynamisch
  Bij de dynamische meting wordt het geluid op 7,5 meter afstand gemeten. Bij de statische meting staat de microfoon op 50 cm van je uitlaat. Logisch dat die laatste waarde dus altijd hoger ligt. Een motor die keurig aan de wettelijke eis van 80 dB voldoet kan statisch makkelijk 95 dB of meer produceren. Vermeld het kentekenregister geen dB-waarde en geen toerental voor de meting, dan hangt de maximale geluidsproductie bij deze test af van de cilnderinhoud. Bij een 350 cc motor is dat 95 dB; bij een 1000 of zwaarder 106 dB.

  Auto’s en motoren
  Voor motoren is de wettelijke grens 80 dB. Voor auto’s ligt die iets lager, op 74 dB. Een vooral door tegenstanders van motorgeluid veelgemaakte fout is dat ze de dynamische 74 dB van een auto vergelijken met de statische geluidsproductie van een motor, en dan bij voorkeur met die hierboven genoemde 106 dB. Onterecht, natuurlijk!

  Hugo Pinksterboer
  juni 2020
  ______________________________________________________________________________________________________

  GELUIDSMETINGEN EN SANCTIES
  Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder in Nederland, gevolgd door buren en vliegverkeer. Binnen de groep van wegverkeer veroorzaken brommers de meeste ernstige hinder. Brommers staan op de eerste plaats in de top tien van meest hinderlijke geluidsbronnen, gevolgd door motorfietsen en vrachtauto’s. Klachten over geluidsoverlast leiden tot regelmatige geluidscontroles door de politie en ook wij motorrijders komen daarbij aan de beurt. Er blijkt toch nog veel onduidelijkheid te bestaan over de geluidsmetingen en over de gevolgen bij het overschrijden van de wettelijke limiet. Politieman en motorrijder Henk Nijenhuis ontving de MAG op het politiebureau in Arnhem en deelde zijn kennis.

  Statische meting
  Bij politiecontroles langs de openbare weg wordt een zogenaamde ‘statische’ geluidsmeting uitgevoerd. Hierbij wordt elektronisch het toerental gemeten en er wordt er een microfoon geplaatst op een afstand van 50 cm van de uitlaatmond, onder een hoek van 45 graden, met een toegestane maximale afwijking van 10 graden. Vervolgens wordt er een sensor op de bougiekabel geplaatst, of als die kabel niet te bereiken is wordt een sensor gebruikt die naast de motorfiets wordt geplaatst en in staat is de elektrische pulsen van de bobine op te vangen en op die manier het toerental van de motor kan registreren. Voor ieder motortype is een toerental vastgesteld waarop moet worden gemeten en voor ieder type geldt een andere geluidsnorm. De controlerende politieagent kan dit toerental opvragen uit de voertuiggegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het toerental wordt ingetoetst op de draagbare computer en vervolgens wordt het gas van de motorfiets drie keer achtereen zover opengedraaid tot de computer aangeeft dat het juiste toerental is bereikt. Er wordt drie keer gemeten en de hoogste waarde geldt als definitieve metingsuitslag. De uitslag van de meting komt op een keurig ‘kassabonnetje’ uit de computer.

  Dynamische meting
  Vanaf het moment dat door de RDW bij keuringen van nieuwe motoren ook de emissienorm geluid wordt gemeten, wordt gebruik gemaakt van de testbaan van de RDW in Lelystad. Hier is een vast proefterrein uitgezet om de motor rijdend, dus ‘dynamisch’ te meten. De motor rijdt tussen twee op 15 meter afstand van elkaar geplaatste microfoons door. Aanrijsnelheid is 50 km per uur. Tien meter voor de microfoons wordt vol gas gegeven; tien meter na de microfoons gaat het gas dicht. Bij deze meting mag de waarde van 80 dB(A) niet overschreden worden. Dit is vastgelegd in Europese regelgeving.

  Referentiewaarde
  Vanaf 1982 is de RDW ten behoeve van de statische meting (de meting langs de weg) aan de betreffende motor een referentiewaarde en een toerental gaan afgeven en archiveren. Deze gegevens worden in lijsten van het kentekenregister verwerkt. Omdat bij de statische meting de afstand tussen microfoon en uitlaat maar 50 cm is, wordt deze waarde altijd hoger dan de norm van 80 dB(A) van de dynamische meting. Ook wordt rekening gehouden met onder andere de cilinderinhoud en bouw van de betreffende motorfiets. Begrijpelijk wordt nu misschien ook dat in de lijsten van de vele merken en types motoren ook verschillende referentiewaarden voorkomen. Van de merken en types met een bouwjaar van voor 1982 is niet altijd een referentiewaarde aanwezig voor de statische meting. Wel heeft de RDW een lijst met ervaringswaarden vastgesteld, waarin bijvoorbeeld is gesteld dat een motor met een cilinderinhoud van meer dan 1000 cc bij een statische meting maximaal 106 dB(A) mag voortbrengen. Logisch, want ook al hebben oudere motoren een goede uitlaat, ze kunnen niet altijd voldoen aan de moderne eisen.

  Bij veel motoren is het tegestane geluidsniveau én het aantal toeren waarop moet worden gemeten, te vinden op het zogenaamde VIN-plaatje (Vehicle Identification Number) dat op het frame van de motor bevestigd is (zie foto).

  Even afrekenen
  Bij politiecontroles worden geen dynamische maar uitsluitend statische metingen uitgevoerd. Mag jouw motor bij het op het typeplaatje opgegeven toerental 90 dB produceren en wordt er 92 dB gemeten, dan gebeurt er niets. Is de overschrijding 3 dB, dan kost je dat 280 euro. Produceert je motor 94 dB of meer, dan gaat de rekening omhoog naar 420 euro. Mocht er veel meer aan de hand zijn, dan kan de politie per direct de RDW opdracht geven om je een Verbod voor rijden op de weg op te leggen. Je mag dan pas verder rijden als je motor bij diezelfde RWD opnieuw gekeurd is.

  Zonder controle
  Maak je onnodig geluid, bijvoorbeeld door voor het verkeerslicht je gas flink open te trekken of een burnout te maken, dan kun je ook zonder geluidsmeting bekeurd worden: je tikt dan 390 euro af.

  De theorie
  De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Het menselijk gehoor neemt midden- en hoge tonen beter waar dan lage en zeer hoge tonen van eenzelfde sterkte. Deze selectieve gevoeligheid van het gehoor wordt gecorrigeerd door het toepassen van een zogenaamd ‘A-filter’ in de meetapparatuur. De geluidssterkte wordt dan uitgedrukt in dB(A). Omdat de luchttrillingen bij harde geluiden vele miljoenen malen heviger zijn dan bij zachte, is de decibel een logaritmische verhoudingswaarde in plaats van een rechtlijnige maat. Je mag twee waarden dus niet zomaar bij elkaar optellen. Twee motoren met een geluidsniveau van 80 dB(A) produceren gezamenlijk geen 160 dB(A), maar 83 dB(A). Dat betekent dus ook dat een motor die 80 decibel mag produceren, maar er in werkelijkheid 83 produceert, eigenlijk het geluid van twee van die motoren voortbrengt. Dat geluid wordt slechts als ‘iets luider’ ervaren. Voor een verdubbeling van de geluidsdruk – wat ervaren wordt als ‘twee keer zo luid’ – is tien keer zoveel energie nodig: tien motoren die elk 80 dB produceren, geven samen 10 dB. Die 10 dB extra wordt ervaren als twee keer zo luid.

  • Ap Zwinkels schreef:

   Mooie verhalen hoor, over statisch en dynamisch meten. Mensen, die in een stiltegebied wonen of aan een doorgaande 50km weg door een grote stadswoonwijk kunnen daar niks mee. Zij hebben hebben elke dag te maken met de snoeiharde werkelijkheid. Met motorrijders, die naar eigen believen, voor het eigen plezier “spelen met gas en versnelling”, met als resultaat dat ik de hele zondag door op mijn balkon pieken van 75-90dB(A) meet. Ook in de nacht. Allemaal motorfietsen. Het gaat niet om 1 rotte appel maar een mand vol! In vergelijking daarmee maken auto’s alleen geluid maar geen lawaai. Lees het rapport van het RIVM. Bijna 1 miljoen mensen lijden onder het wegverkeerslawaai en vooral dat van motorfietsen en bromfietsen. Met de bestaande regelgeving wordt een ramp voorzien, te vergelijken met die van fijnstof. Met dit verschil dat het inademen daarvan zelf niet als ernstige overlast wordt ervaren en dat men er pas later last van heeft. Motorherrie wordt 2keer ervaren: Als de motor langs scheurt en later als je met hartklachten in een ziekenhuis ligt of erger. Dat is een reeële optie volgens het RIVM.
   Kom op meneer Pinksterboer, stop met het bagatelliseren van de overlast, doe mee aan de lobby van burgemeesters voor meer handhaving, voor een forse verlaging van de wettelijk geluidsemissienorm voor nieuwe motoren, voor snellere vernieuwing van het motorpark door aantrekkelijke overstap- en uitkoopregelingen; voor gunstige subsidies voor de overstap op elektrische motoren, zoals bij elektrische auto’s. Daar werkt dat toch heel goed?

 3. Jan Eekman schreef:

  In de nieuwsbrief van juli 2020, bij vraag en antwoord, valt het mij op bijna allemaal vragen van motorrijders.
  Blijkbaar begrijpt motorrijdend Nederland niets tot weinig van de overlast die ze veroorzaken.
  Al sinds 1990 tot nu toe,
  er is geen enkele reden dat een motor meer geluid hoeft te maken dan een auto, dus motorrijders koop een motor die niet meer geluid maakt dan een auto en rijdt er gewoon mee zoals in auto

  • Joep schreef:

   Blijkbaar begrijpt u het een en ander ook niet:

   Motoren worden al sinds jaar en dag goedgekeurd en toegelaten op de weg ondanks dat deze meer geluid produceren dan de gemiddelde auto van dezelfde leeftijd. De eigenaren van deze motoren rijden dus op een motor die gewoon voldoet aan de regels (even de motorrijders buiten beschouwing gelaten die bewust een andere, veel luidere uitlaat gemonteerd hebben).

   Het is dan ook erg makkelijk om te zeggen dat motorrijders dan maar een nieuwe motor moeten kopen, mensen die met een oldtimer-auto rijden kan je ook niet verplichten om deze weg te doen en een nieuwe auto te kopen ondanks dat deze vaak ook meer geluid en uitstoot van schadelijke stoffen produceren dan gewenst is.

   Wat ook nog vergeten wordt: veel motoren zijn gemaakt vanuit sportief oogpunt en deze zijn in die zin ook niet te vergelijken met een standaard auto.
   Als je bijvoorbeeld kijkt naar het geluid dat een zogenaamde supercar mag maken valt het met de meeste motoren nog wel mee alleen omdat deze auto’s zo duur zijn zie (en hoor) je ze niet zo vaak in vergelijking met een motor.

   Ik heb het al vaker gezegd, maar 70 dB is sowieso niet haalbaar, een gemiddelde moderne autoband maakt rond de 70 dB aan geluid dus dat zou betekenen dat ook alle auto’s welke een verbrandingsmotor hebben nooit onder deze grens kunnen blijven.

   • anton schreef:

    veel al kwats!
    1e. autobanden worden conform EU-norm gekeurd op 50 dB(A)
    2e. het is een zeer kleine minderheid met ongeknutselde uitlaat motoren (en ja die worden ook de klos door hun fijne milieuvervuilings hobbygenoten, maar niet als je mileuzones gaat instellen want dan mogen de kleine groep “braven” er GELUKKIG gewoon door!)
    3e. mijn buurman heeft zijn porsche panamera ook met een kleppenuitlaat voorzien en nu moet je oordopjes in, standaard hoor je die niet

 4. Connie Kaspers schreef:

  Ik woon in de stad Groningen, en inmiddels zijn wij met de verantwoordelijke wethouder in gesprek over de enorme snelheidsovertredingen ( 60 rijden waar je maar 30 mag ) en het forse geluidsoverlast van met name motoren. Het begint vaak op vrijdag en gaat door tot en met zondag, maar kan ook de hele week doorgaan bij goed weer. De heer Pinksterboer noemde iets als ‘ die perfecte bocht, etc ‘, maar wij wonen gewoon aan een rechte doorgaande weg, en de aso’s gooien daar het gas erg graag vol open. Regelmatig gaat het lawaai door tot diep in de nacht, ook in de binnenstad. Wanneer er zoveel mensen hinder ondervinden van dit ‘dikke-ik’ gedrag, dan kun je niet volhouden dat het een paar rotte appels betreft. De fatsoenlijke rijders niets te na gesproken, die zijn er ook. Maar schiet als notoire wegmisbruiker aub niet in de slachtofferrol: je zit gewoon aan de foute kant!
  Wij zijn in elk geval superblij met dit terechte initiatief en zijn momenteel in overleg om ons aan te sluiten. Veel succes!!

  • Patricia schreef:

   gelukkig ben ik dus niet de enige die hier veel last van heeft! Ik woon in Zoetermeer en niet eens dicht bij een weg, maar allemachtig! afgelopen zomer is hier menig weekend (vrijdag t/m zondag diep in de nacht!) grondig verpest en was het niet eens mogelijk in de tuin te zitten zonder dat storende ,brullende, gillende machogeluid van motoren!!
   In heel Nederland doet zich dit probleem voor en ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit gaat worden aangepakt en mensen zich laten horen als zij overlast ervaren.

 5. admin schreef:

  Vraag 70 dB(A) realistisch? In de NEFOM doelstelling staat dat motorvoertuigen niet meer geluid mogen produceren dan 70 dB(A). Dat is niet realistisch. Het “geruis” van banden, afhankelijk van rijsnelheid en wegdek, komt is de meeste gevallen al boven de 70 dB(A) bij rijsnelheden van 50 km/uur. Zeker met winterbanden en zware (elektrische auto’s).
  Bij motorfietsen is nog een extra complicatie omdat de motor niet wordt afgedekt door een cassis.
  Antwoord: De NEFOM streeft naar gelijkheid in normen.
  Onder actiepunt 1 staat voor personenauto’s het volgende aangegeven: ‘In 1974 werd besloten dat nieuwe auto’s nog maar 82 decibel aan geluid mochten produceren. Die limiet werd in 2016 verlaagd tot 74 decibel. In de komende jaren wordt deze norm verder verlaagd met de Europese Unie die aangegeven heeft dat auto’s nog stiller moeten worden. Tegen 2026 mogen de meeste nieuwe auto’s nog maar 68 decibel produceren. Het betreft hier maxima en geen gemiddelden.
  Om van motorfietsen en andere L-categorie voertuigen een vergelijkbare ontwikkeling te verwachten is redelijk en een norm van 70 dB(A) haalbaar.
  Het geluid dat banden produceren is verdisconteerd in de typegoedkeuring, evenals de zwaarte van het voertuig.

  Vraag: 70 dB(A). is voor veel motorfietsen toch niet haalbaar?
  Antwoord: Dat een norm van 70 dB(A) voor oudere motoren in de zwaarste categorie problemen gaat opleveren voor de eigenaar klopt. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij oudere dieselvoertuigen bij de instelling van milieuzones. Toegang tot binnensteden wordt afgesloten. Daarom stellen wij een opkoopregeling voor, met daarnaast de mogelijkheid voor gemeenten en waterschappen hinderlocaties aan te geven waar inrijverboden zijn voor voertuigen boven een maximaal toegestaan geluidsniveau (≤70 dB(A)) of richtlijn (≤EURO 3), met de grens van 40 dB(A) voor stiltegebieden.

  De extra complicatie bij een motor om aan de geluidsnormen te voldoen? Er zijn voldoende motoren die wel aan de eisen voldoen. Daarbij geldt dat voor de oudere motoren in de zwaarste categorie het goed zou zijn als de motorrijder meer aandacht heeft voor de overlast die veroorzaakt wordt. Dan mag je hopen dat de industrie een grotere inspanning gaat leveren om oudere motoren stiller en schoner te maken.

  Vraag Handhaving?: Zijn maximale rijsnelheden en handhaving daarvan niet de enige juiste oplossing?
  Antwoord: Er is geen direct verband tussen rijsnelheden en geluidsoverlast. Sommige motoren kunnen erg veel geluid maken bij een lage snelheid, andere hoor je niet haast niet, ook niet bij een hoge snelheid. Handhaving op overtreding van de geluidsnormen is belangrijk en is een actiepunt van de NEFOM. Kanttekening daarbij is dat het triest is dat Nederland volgehangen moet worden met geluidsmeters omdat een kwart tot een derde van de motorrijders weinig of geen belang hecht aan een stillere en schonere woon – en leefomgeving.

 6. anton schreef:

  overwegingen als volgt, echter in het bewustzijn van ontbreken de ambitie de wijsheid te hebben gepacht;
  # vooral het bagatelliseren van de overlast en aantallen van de overlastveroorzakers door de motorrijders-lobby aansnijden en verduidelijken als zand in de ogen strooien in de discussie !

  – overlast; motorrijders praten in, en niet alleen de recente radiouitzending op NOS Radio 1 Journaal, over dat je met open pijp en lage snelheid wel denkt aan de buren en aanwonenden (donald trump-achtige fake-feiten) en dat soort gelijke argumentaties van motorrijderslobyisten om te verblinden met alsof zij intern de “kwaden” aan pakken. men rijdt dus gewoon met een WVW onklaar gemaakte motor zonder typegoedkeuring ( https://www.nu.nl/gezondheid/2481953/geluidsvervuiling-heeft-desastreus-effect-volksgezondheid.html)en dat te weten dat een standaard auto t.o.v. een standaard productiemotor (euro5 2020) al 32 keer zoveel lawaai produceer bij stationair draaien

  – milieu; 70-90% van de motoren zijn gemanipuleerd aan het uitlaatsysteem en zonder katalysator en dan veroorzaakt die manipulatie dus ook nog als extra  en opgeteld een criminele hoge luchtvervuiling CO2/NOx bij alle motorfietsen van vóór 2020 in productie toestand

  – gedrag; grote meerderheid van de motorrijders heeft lak aan de verkeersregels omdat zij zich als vrijbuiters van de weg zien, straatracende, voorkruipen bij stoplichten, levensgevaarlijk en overal inhalen, overal voor de deur op de stoep parkeren, parkeren zodat men maximaal opvalt (minderwaardigheidscomplex?)  in colones rijden zonder vergunning, behendigheidsritten met en ten behoeve van het voertuig (anders is er geen lol aan dat motorrijden.. bochtjes en genieten van asverspringingen opzoeken, wheeley’s, uittesten hoe ver je kunt gaan met de motor etc., een algemene en jaarlijkse EMG (educatieve maatregel gedrag) om hufter weggedrag standaard

  – intimidatie door uiterlijk (óók daarom EMG!) ; ook het “soort” motoren en de bijbehorende identificerende kleding spreekt boekdelen, *rocker-achtig wensen over te komen met rocker-klederdracht en baarden en zonnebrillen etc. (net als zz-top) zodat men angst en dreiging willens en wetens verspreid om op onderdeel van een outlaw motorbende te lijken, feitelijk dus sympathiseren en identificeren met dit soort criminelen, kom niet aan onze hobby want je krijgt de hele bende over je heen thuis aan de voordeur en we zullen onze vrijheids-argumenten wel eens kracht bij zetten.*maar ook straatrace-achtig met GP-lookalike motoren op de weg willen om er als champ wegpiraat uit te zien incl. die bijbehorende racepakken met overal valbeschermingen om zo plat en gevaarlijk mogelijk de weg op te gaan en schijt hebben aan alle verkeersregels en fatsoensnormen, hun minderheids-regels gelden voor de rest  van NL en niet andersom, toch?* en niet te vergeten “jij gunt ons niks, get a life, loud pipes save lives, geen open discussie aangaan maar met hun mening als einddoel verplicht te moeten accepteren, azijnpissers zijn als je er iets van zegt, etc.” en dat soort propaganda om (normale) mensen te onderdrukken en het gevoel aan te praten dat zij anti-vrijheid zijn

  – maatregelen; maakt niet uit welke maar meteen invoeren met terugwerkende kracht (behalve bij gecertificeerde oldtimers) net als bij scooterverbod in amsterdam (!) en torenhoge milieuboetes invoeren voor manipulaties, alle motoren, ook en vooral de oudere, ombouwen met katalysatoren (evt. met subsidie vanwege de acceptatie)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *